Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

นายก อบต.โพนทอง

ส่วนการคลัง

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มใช้ 23 พฤศจิกายน 2552
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterสถิติวันนี้85
mod_vvisit_counterสถิติวานนี้137
mod_vvisit_counterสถิติสัปดาห์นี้85
mod_vvisit_counterสถิติเดือนนี้6216
mod_vvisit_counterสถิติทั้งหมด706244
ขอบคุณที่ท่านมาเยือน
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนพัฒนา 3 ปี

แผนพัฒนา 3 ปี

แผนพัฒนาสามปี  หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี  แผนพัฒนาสามปี  เป็นการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีหลักคิดที่ว่า  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง  จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องนำมาดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา  ซึ่งมีผลต่อวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและวิสัยทัศน์  ในที่สุด
นอกจากนั้น   แผนพัฒนาสามปี  เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี  กล่าวคือ  องค์การบริหารส่วนตำบลใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี   โดยนำโครงการ  กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีในปีที่จะจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ไปจัดทำงบประมาณ  เพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ดังนั้น  โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี  โดยเฉพาะในแผนประจำปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปีนั้น   ควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย  2  ประการ  คือ
1. มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดำเนินการ  โดยมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของโครงการ/กิจกรรม  รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม
2. กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจำปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี  ควรมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบและรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร  เพื่อให้สามารถกำหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนำไปใช้จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ต่อไป
แผนพัฒนาสามปี  มีลักษณะกว้าง ๆ ดังนี้
1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดำเนินการ
3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดำเนินการเป็นระยะเวลาสามปี
4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ซึ่งสามารถแสดงความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับแผนพัฒนาสามปี  ตามแผนภาพที่ 1
วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้ทราบถึงลักษณะของแผน  วัตถุประสงค์ขั้นตอนในการดำเนินการและประโยชน์ของการจัดทำแผน
2.  เพื่อให้ทราบถึงสภาพโดยทั่วไป  ขององค์การบริหารส่วนตำบล
3. เพื่อให้ทราบถึงผลการพัฒนาที่ผ่านมาว่าองค์การบริหารส่วนตำบลนำโครงการไปปฏิบัติมากน้อย
เพียงใดและบรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาหรือไม่
4. เพื่อให้ทราบถึงภาพรวมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลในอนาคตและสามารถนำมาตรวจ
สอบแผนพัฒนาสามปีว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การพัฒนาเพียงใด  เป็นไปในทิศทางใด
5. เพื่อให้ทราบถึงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาว่ามียุทธศาสตร์ใดบ้าง  เพื่อนำมาจัดทำแนวทางการพัฒนา
ให้สอดคล้องกัน
6. เพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาและรายละเอียดโครงการกิจกรรมการพัฒนา
7. เพื่อให้ทราบถึงแนวทางและกลไกในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนพัฒนาสามปีในปีต่อ ๆ ไป และเป็นการสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมในท้องถิ่น

ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
ขั้นตอนที่  1  การเตรียมการจัดทำแผน
ขั้นตอนที่  2  การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ขั้นตอนที่  3  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นตอนที่  4  การกำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
ขั้นตอนที่  5  การจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
ขั้นตอนที่  6  การจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี
ขั้นตอนที่  7  การอนุมัติและประกาศใช้แผนสามปี

ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี

ตามที่องค์องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง   ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางระบบการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง  เพื่อเป็นการเตรียมการสำหรับการพัฒนาในอนาคต  โดยได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549)  แผนพัฒนาจังหวัด  5 ปี  แผนพัฒนาอำเภอ 5  ปี และนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น  ทั้งในด้านเนื้อหาสาระ  กระบวนการ  ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ  เพื่อให้การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่กำหนดไว้สำเร็จลุล่วงบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา  ตลอดจนได้รับการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ  จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง  จึงได้จัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองขึ้น  ซึ่งการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบล  ได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ  ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน  และเป็นอุปสรรคต่อกัน  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลนำมา
ตัดสินใจกำหนดแนวทางการดำเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของตำบลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด

 

 

 

 

 

 

 


ตราสัญลักษณ์

ปลัด อบต.โพนทอง

นางสาวนิศากร  ไกรสร

สำนักงานปล้ด

แสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าอบต.โพนทองควรพัฒนาด้านใดบ้าง
 

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในรายละเอียดข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์ ภาพรวมทั้งหมดของเว็บไซต์
 

จำนวนผู้กำลังเยี่ยมชม

เรามี 69 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Top 10 Best Product in Computers and Accessories 2017 Top 10 Best Product in Sports and Outdoors in 2017 Top 10 Best Products in Home and Decors For 2017 TOP 10 Best Product In CLOTHING AND SHOES For 2017