Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

นายก อบต.โพนทอง

ส่วนการคลัง

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มใช้ 23 พฤศจิกายน 2552
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterสถิติวันนี้80
mod_vvisit_counterสถิติวานนี้137
mod_vvisit_counterสถิติสัปดาห์นี้80
mod_vvisit_counterสถิติเดือนนี้6211
mod_vvisit_counterสถิติทั้งหมด706239
ขอบคุณที่ท่านมาเยือน
วิสัยทัศน์


วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

"บ้านเมืองน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรมผู้ไทย ประชาชนสุขใจ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
1. พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  โครงสร้างพื้นฐาน
2. ส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัย  การศึกษาตลอดชีวิต  วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย อนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. สนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
4. พัฒนาการบริหารและการจดการองค์กรและชุมชน
5. ส่งเสริมให้มีการจัดการสุขาภิบาลชุมชน  พัฒนา  ฟื้นฟู  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยว
6. พัฒนาและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ                                                                                                                                                                                           7. พัฒนาด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการให้บริการที่รวดเร็ว โปร่งใส ประชาชนพึงพอใจ

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
1. ชุมชนมีระบบสาธารณูปโภค  โครงสร้างพื้นฐานเพียงพอ  การคมนาคมสะดวก รวดเร็วและมีระบบสุขาภิบาลที่ดี
2.
ประชาชนมีอาชีพและรายได้มั่นคง มีสวัสดิการที่ทั่วถึง การศึกษาที่เหมาะสม และมีสุขภาพอนามัยดี                                                                                                   3. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ป้องกันสาธารณภัย และรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนให้ชุมชนให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                           4. ส่งเสริมศักยภาพของชุมชนในด้านการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว                                                                                                                             5. ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน                                                                                                                                       6. ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และ เผยแพร่ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น                                                                                                                             7. องค์กรมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมืออาชีพ เพื่อการบริหารที่รวดเร็วและโปร่งใส ประชาชนเกิดความพึงพอใจในบริการ พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบการทำงานทุกขั้นตอนได้

 


ตราสัญลักษณ์

ปลัด อบต.โพนทอง

นางสาวนิศากร  ไกรสร

สำนักงานปล้ด

แสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าอบต.โพนทองควรพัฒนาด้านใดบ้าง
 

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในรายละเอียดข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์ ภาพรวมทั้งหมดของเว็บไซต์
 

จำนวนผู้กำลังเยี่ยมชม

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Top 10 Best Product in Computers and Accessories 2017 Top 10 Best Product in Sports and Outdoors in 2017 Top 10 Best Products in Home and Decors For 2017 TOP 10 Best Product In CLOTHING AND SHOES For 2017