Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

นายก อบต.โพนทอง

ส่วนการคลัง

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มใช้ 23 พฤศจิกายน 2552
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterสถิติวันนี้90
mod_vvisit_counterสถิติวานนี้137
mod_vvisit_counterสถิติสัปดาห์นี้90
mod_vvisit_counterสถิติเดือนนี้6221
mod_vvisit_counterสถิติทั้งหมด706249
ขอบคุณที่ท่านมาเยือน
ข้อมูลทั่วไป


ข้อมูลทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล

 
สภาพทั่วไป
     1.1  ที่ตั้ง  ตำบลโพนทองตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเรณูนคร  ซึ่งอยู่ติดกับเขตเทศบาลตำบลเรณูนคร
     1.2  เนื้อที่  ตำบลโพนทองมีเนื้อที่  26  ตารางกิโลเมตร  หรือ  16,250  ไร่
     1.3  ภูมิประเทศ
          - ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม  ซึ่งเหมาะแก่การเกษตรกรรม  สภาพดินทั่วไปเป็นดินรวนปนทราย
     1.4  จำนวนหมู่บ้าน  8 หมู่
          - จำนวนหมู่บ้านในเขต  อบต.  เต็มทั้งหมู่บ้าน    หมู่  ได้แก่หมู่ที่  3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
          - จำนวนหมู่บ้านในเขต  อบต.  บางส่วน     1  หมู่  ได้แก่หมู่ที่  9
     1.5  ท้องถิ่นอื่นในเขตตำบล
          - จำนวนเทศบาล  1  แห่ง  คือ  เทศบาลตำบลเรณู

ประวัติตำบลโพนทอง
          ชาวผู้ไทยเมืองเรณูนครอพยพมาจากเมืองวัง  ซึ่งตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ปัจจุบันอยู่ติดกับชายแดนประเทศสาธารณรับสังคมนิยมเวียดนาม   เมื่ออพยพมาครั้งแรกนั้นพากันมาตั้งบ้านอยู่ 3  แห่ง  คือ  ที่บ้านหัวขัว  บ้านหนองจันทร์  และบ้านดงหวาย  (คือที่ตั้งเรณูนครในปัจจุบัน)   เมื่อได้รับยกเป็น “ เรณูนคร ”  จึงอพยพราษฎรจากหมู่บ้านทั้งสามมารวมกันที่บ้านดงหวาย
           เมื่อ ร.ศ.122 (พ.ศ. 2446 ) พระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์  เป็นข้าหลวงประจำธาตุพนม  มาตรวจราชการที่เมืองเรณูนคร  ขณะนั้นมีพระแก้วโกมล (เหม็น  โกพลรัตน์ ) เป็นผู้ว่าการเมือง  หลวงพหพลเหี้ยมหาญ (กิ่ง)  เป็นปลัดเมือง  หลวงชาญยุทธกิจ  ( กา  เตโช)  เป็นคลังเมือง  และขุนพินิจยุทธกรรม (ตูบ)  เป็นกรมการเมือง  พระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์  ได้รายงานต่อหลวงชาญยุทธกิจและเกลี้ยกล่อมไม่ให้บุคคลกับไปตั้งบ้านอยู่ทางฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง  การที่ตำบลเรณูนครมีกำนันปกครอง  9  ตำบล  มีเขตแดนกว้างยาวควรจะให้เป็นอำเภอหนึ่งได้ จะยกให้บ้านธาตุพนมเป็นกิ่งอำเภอ
           ต่อมา พ.ศ. 2450   ทางราชการได้ยกเลิกการปกครองที่มีเจ้าเมือง  อุปฮาด  ราชวงศ์และราชบุตร  เป็นการปกครองแบบมณฑลเทศาบาล  ตั้งเทศาบาลมีผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเป็นผู้ปกครองท้องที่เมืองเรณูนครจึงมีฐานะเป็นอำเภอ  หลวงชาญยุทธกิจ   (กา  เตโช)  เป็นนายอำเภอเรณูนคร
           ทางราชการเห็นว่าตำบลธาตุพนม  ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงมีพระธาตุพนมเป็นปูชนียสถานทางพระพุทธศาสนา  ประชาชนทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขงต่างเลื่อมใสศรัทธาสักการะบูชา  จึงย้ายที่ว่าการอำเภอเรณูนครไปตั้งที่ตำบลธาตุพนม  แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอธาตุพนม  ส่วนเมืองเรณูนครถูกลดฐานะลงเป็นตำบล  แบ่งหมู่บ้านทางทิศตะวันออกเป็นตำบลโพนทอง  และทิศตะวันตกเป็นตำบลเรณู ขุนโพนทองธรรมราษฎร์ (ปุ้ม  สิงคะ)  เป็นกำนันตำบลโพนทอง  ขุนเรณูนิติกร  (คำฟั้น  โกพลรัตน์ )  เป็นกำนันตำบลเรณูนครเก่าและได้รับยกฐานะเป็นอำเภอเรณูนคร  เมื่อวันที่  21  สิงหาคม  2518  แบ่งการปกครองออกเป็น  5  ตำบล  69 หมู่บ้าน  คือ
      1.  ตำบลเรณู  17 หมู่บ้าน
      2.  ตำบลโพนทอง 12   หมู่บ้าน
      3.  ตำบลท่าลาด  16   หมู่บ้าน
      4.  ตำบลนางาม  12 หมู่บ้าน
      5.  ตำบลโคกหินแฮ่ 12 หมู่บ้าน
ตำบลโพนทองเดิมแบ่งการปกครองออกเป็น  12  หมู่บ้าน  คือ
      1. บ้านโพนทอง  1
      2. บ้านโพนทอง 2
      3. บ้านเหล่าสำราญ
      4. บ้านหัวขัวเหนือ
      5. บ้านดงมะเอก
      6. บ้านหัวขัวใต้
      7. บ้านหนองย่างชิ้น
      8. บ้านนาดี
      9. บ้านหนองลาดควาย
      10. บ้านโนนสะอาด
      11. บ้านนาคอย
      12. บ้านโคกเจริญ
ปัจจุบันตำบลโพนทอง  มี  10  หมู่บ้าน  คือ
      1. บ้านโพนทอง  หมู่ 1
      2. บ้านโพนทอง   หมู่ 2
      3. บ้านเหล่าสำราญ  หมู่ 3
      4. บ้านดงบาก  หมู่ 4
      5. บ้านดงมะเอก  หมู่ 5
      6. บ้านดงมะเอก  หมู่ 6
      7. บ้านหนองลาดควาย  หมู่ 7
      8. บ้านเหล่าสำราญ  หมู่ 8
      9. บ้านโพนทอง  หมู่ 9
      10. บ้านหนองลาดควาย  หมู่ 10
มีผู้ปกครองตำบล  (กำนัน  ทั้งหมด  9  คน  คือ
      1. ขุนโพนทองธรรมราษฎร์  (ปุ้ม  สิงคะ)
      2. นายชานนท์  อินทะสันตา
      3. ขุนรัตนวิมล
      4. นายก   ชากิจดี
      5. นายบุญไพ  สิงห์คะ
      6. นายประยูร  จันทร์สด
      7. นายสมสวัสดิ์  แสนลัง
      8. นายบุญถิ่น  ใหญ่สาร

      9. นายประกาศ  ธงยศ
               ตำบลโพนทอง  เป็นชาวผู้ไทยเรณูนคร  มีอาชีพในการทำนา  หลังฤดูทำนา  ผู้หญิงทอผ้า 
ผู้ชายค้าขาย  การทอผ้านั้นทำขึ้นใช้สอยในครัวเรือน  ครั้งหลังสงครามโลกครั้งที่  2  ราวปี  พ.ศ. 2484  ถึงปี  พ.ศ. 2489  ชาวผู้ไทยมีการทอผ้าเป็นล่ำเป็นสัน  มีทั้งผ้าฝ้าย  ผ้าแกมไหม  ส่งขายต่างจังหวัด  หลังสงครามโลก  ความนิยมผ้าพื้นเมืองลดลง  ชาวบ้านจึงหันไปประกอบอาชีพกรรมกร  รับจ้างทำงานในเมืองใหญ่  เช่น กรุงเทพ ฯ   เป็นต้น


 


ตราสัญลักษณ์

ปลัด อบต.โพนทอง

นางสาวนิศากร  ไกรสร

สำนักงานปล้ด

แสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าอบต.โพนทองควรพัฒนาด้านใดบ้าง
 

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในรายละเอียดข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์ ภาพรวมทั้งหมดของเว็บไซต์
 

จำนวนผู้กำลังเยี่ยมชม

เรามี 20 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Top 10 Best Product in Computers and Accessories 2017 Top 10 Best Product in Sports and Outdoors in 2017 Top 10 Best Products in Home and Decors For 2017 TOP 10 Best Product In CLOTHING AND SHOES For 2017