Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

สำนักงานปล้ด

ส่วนการคลัง

เว็บหน่วยงานราชการ

jobs-lmi-200p

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มใช้ 23 พฤศจิกายน 2552
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterสถิติวันนี้7
mod_vvisit_counterสถิติวานนี้183
mod_vvisit_counterสถิติสัปดาห์นี้810
mod_vvisit_counterสถิติเดือนนี้4286
mod_vvisit_counterสถิติทั้งหมด614441
ขอบคุณที่ท่านมาเยือน
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

                                                ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
      เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวัดศรีคูณเมืองบ้านดงมะเอก
                                           *********************************
 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง     อำเภอเรณูนคร   จังหวัดนครพนม    มีความประสงค์ที่จะ
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวัดศรีคูณเมือง                บ้านดงมะเอก   โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้  
 จัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวัดศรีคูณเมืองบ้านดงมะเอก จำนวน  35  คน ระยะเวลา 280 วัน  ประจำปีงบประมาณ 2554 โดยรายการอาหารกลางวัน 1 ชุด ประกอบด้วย ข้าวพร้อมอาหาร 1 อย่าง และอาหารหวานหรือผลไม้ตามฤดูกาล  1 อย่าง หรือตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองกำหนด ซึ่งอาหารกลางวันที่จ้างทำนี้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาสิ่งของชนิดดีและสะอาดถูกหลักอนามัย ตามสัญญาจ้างจนแล้วเสร็จ
 โดยกำหนดราคากลาง    ในอัตรา 13 บาท ต่อ จำนวน เด็ก  1  คน อยู่ในวงเงินงบประมาณ  127,400.- บาท ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการเบิก-จ่าย ค่าอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีคูณเมืองเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพจำหน่ายสินค้าที่สอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
 กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่  3  พฤศจิกายน  2553  ระหว่างเวลา  10.00 น. ถึงเวลา  10.30  น.     ณ....ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอเรณูนคร และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 3  พฤศจิกายน  2553  เวลา  10.45 น.  เป็นต้นไป   ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  อำเภอเรณูนคร
  ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียด และขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง  ระหว่างวันที่   19    เดือน    ตุลาคม    พ.ศ.   2553   ถึงวันที่    2   เดือน    พฤศจิกายน     พ.ศ.   2553   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-4257-9599  ในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์ – วันศุกร์)  หรือทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบล โพนทอง  http://phontong.net/

                ประกาศ  ณ  วันที่  18   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.  2553

                                           (ลงชื่อ)   

                                                      ( นายเศรษฐสรร   เตโช )
                                               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง 

 

                                                        เอกสารสอบราคาจ้าง   เลขที่....1..../2554.....
                                   สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
                                                ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน
                                           ลงวันที่......18..... เดือน....ตุลาคม..... พ.ศ...2553.....
                                              ************************************
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน       อำเภอเชียงของ       จังหวัดเชียงราย     มีความประสงค์ที่จะเรียก
สอบราคาจ้างเหมา  ประกอบอาหารกลางวันให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสถาน  จำนวน  6  ศูนย์  ตั้งแต่วันที่  1  พฤศจิกายน  2552  ถึง  30  กันยายน  2553   (เว้นวันหยุดราชการ) โดยกำหนดราคากลาง    ในอัตรา 13 บาท ต่อ จำนวน เด็ก 1  คน อยู่ในวงเงินงบประมาณ  101,010.- บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงมะเอก  จำนวน 30 คน
 1.   เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 แผนการจัดทำเมนูอาหารกลางวัน
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจ้าง
1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน  (หลักประกันสัญญา)
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง      และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อ
เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตำบล
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้น
แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น


   3. หลักฐานการเสนอราคา
           ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองราคา  ดังนี้
3.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  (พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง)
3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง)
3.3 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทและสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่า
เพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีเป็นนิติบุคคล)
       สำหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้าจะต้องมีสำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์และใบ
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
 3.4   หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอาการแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจ
ให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
 3.5  บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา  รวมทั้งรายการและจำนวน
ตัวอย่าง  (ถ้ามี)     
4. การยื่นซองสอบราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้  โดยไม่มีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจนจำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข  หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท       และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคาต่อ
หน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ  ทั้งปวง  จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้
           ราคาที่เสนอ  จะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า........350.....วัน  นับแต่วันเปิดซองสอบราคาโดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้  และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ  ไม่เกิน.....เวลา 11.00 น.  ทุกวันทำการ.......  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก           และหรือแบบรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของ........................-.................................................... ไปพร้อมใบเสนอราคา  เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าว   องค์การบริหารส่วนตำบลจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

           สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา  หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง  โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดาที่เข้าสอบราคา  หากคณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก  ผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบ  ภายใน.........-...........วัน
    4.5   ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ   จำนวน............................-.......................(หน่วย)
เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา       และหรือประกอบสัญญา         ทั้งนี้     องค์การบริหารส่วนตำบล
จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว  ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว  องค์การบริหารส่วนตำบลจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา
4.6  ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญารายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ
ฯลฯ   ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.7 ผู้เสนอราคาต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าถึง      
ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา    โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา-เลขที่.....2..../2551...........”โดยยื่นโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนตำบล    วันที่………..29   ตุลาคม   2550............ ระหว่างเวลา.......10.00..........น.  ถึงเวลา....12.00....น.    ณ     ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
…อำเภอเชียงของ……(ชั้น….1…) เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่.............29..............ตุลาคม...........2550................ เวลา..........13.00........น.  เป็นต้นไป  
ณ  ..ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอเชียงของ……(ชั้น….1)…..
 5.   หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคาต่อหน่วยและพิจารณาจากแผนการจัดทำรายการเมนูอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ และครบ 5 หมู่        
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  3  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ  4  แล้ว  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ  ทั้งนี้  เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น          
           5.3   องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีมีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
                      (1)   ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตำบล
                      (2)   ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

                      (3)   เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญหรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
                      (4)    ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  กำกับไว้
       5.4   ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้เสนอราคาได้  องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
      5.5   องค์การบริหารส่วนตำบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญและให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้  รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือน
เป็นผู้ทิ้งงานหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า  การเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริต  หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
6. การทำสัญญาจ้าง
 ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับองค์การบริหารส่วนตำบล นับถัดจากวันประกาศผลการสอบราคา 1 วัน และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5  ของราคาจ้างที่สอบราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้
    (6.1)   เงินสด
   (6.2)   เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล  โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำ 
สัญญาหรือก่อนหน้านั้น  ไม่เกิน  3  วันทำการของทางราชการ
  (6.3)    หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ  1.4
  (6.4)    พันธบัตรรัฐบาลไทย
  (6.5)    หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจประกันตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารตามที่กำหนด (การใช้ หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท)
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา(ผู้ขาย)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างขายแล้ว

 7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  (สัญญาเป็นราคาเหมารวม)
          องค์การบริหารส่วนตำบลสถานจะจ่ายเงินค่าจ้าง  โดยแบ่งออกเป็นงวดเดือน  สำหรับทุกศูนย์  ดังนี้
 1.  งวดเดือนพฤศจิกายน  2552 จ่ายจริงตามจำนวนวันราชการและจ่ายจริงตามจำนวนเด็ก
 2.  งวดเดือนธันวาคม 2552  จ่ายจริงตามจำนวนวันราชการและจ่ายจริงตามจำนวนเด็ก 
 3.  งวดเดือนมกราคม 2553  จ่ายจริงตามจำนวนวันราชการและจ่ายจริงตามจำนวนเด็ก
 4.  งวดเดือนกุมภาพันธ์ 2553  จ่ายจริงตามจำนวนวันราชการและจ่ายจริงตามจำนวนเด็ก
 5.  งวดเดือนมีนาคม  2553  จ่ายจริงตามจำนวนวันราชการและจ่ายจริงตามจำนวนเด็ก
 6.  งวดเดือนเมษายน  2553  จ่ายจริงตามจำนวนวันราชการและจ่ายจริงตามจำนวนเด็ก
 7.  งวดเดือนพฤษภาคม 2553  จ่ายจริงตามจำนวนวันราชการและจ่ายจริงตามจำนวนเด็ก
 8.  งวดเดือนมิถุนายน 2553  จ่ายจริงตามจำนวนวันราชการและจ่ายจริงตามจำนวนเด็ก 
 9.  งวดเดือนกรกฎาคม 2553  จ่ายจริงตามจำนวนวันราชการและจ่ายจริงตามจำนวนเด็ก                                10.  งวดเดือนสิงหาคม  2553  จ่ายจริงตามจำนวนวันราชการและจ่ายจริงตามจำนวนเด็ก                                 11.  งวดเดือนกันยายน  2553  จ่ายจริงตามจำนวนวันราชการและจ่ายจริงตามจำนวนเด็ก 
 8.  อัตราค่าปรับตามสัญญาจ้าง
 ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกำหนดในอัตราร้อยละ 0.20 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน    9. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
           ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุใน
ข้อ   1.3  แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่จ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า.......11….....เดือน.............ปี  นับถัดจากวันที่ผู้จ้างรับมอบโดยผู้รับจ้างต้องรับจัดการปรับปรุงแก้ไขให้ได้ดีดังเดิมภายใน
วันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง
10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
เงินค่าพัสดุสำหรับการจ้างครั้งนี้ได้มาจาก.............................เงินอุดหนุนทั่วไปประจำปี.................งบประมาณ 2553........ 
 การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับอนุมัติเงินค่า
พัสดุจากงบประมาณ....เงินอุดหนุนทั่วไปประจำปีงบประมาณ 2553 ......แล้วเท่านั้น
            10.1 เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ชนะและได้ตกลงซื้อสิ่งของตามสอบราคาแล้ว   ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด  ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีดังนี้
                     (1) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน  7  วัน  นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

                     (2)   จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรือที่มิใช่เรือไทยซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น  หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรือนั้น
   (3)   ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม  (1)   หรือ   (2)  ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
           10.2 ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ 6  องค์การบริหารส่วนตำบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี)  รวมทั้งพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
          10.3  องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข  เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสำนักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี)

 

 

ข่าวเปิดสอบงานราชการ

ข่าวงานราชการทั้งหมด

นายก อบต.โพนทอง

พันตรีผดุง  ทิพย์วงษ์

ปลัด อบต.โพนทอง

นางสาวนิศากร  ไกรสร

แสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าอบต.โพนทองควรพัฒนาด้านใดบ้าง
 

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในรายละเอียดข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์ ภาพรวมทั้งหมดของเว็บไซต์
 

จำนวนผู้กำลังเยี่ยมชม

เรามี 73 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมัน

ปฏิทิน

Previous Month December Next Month
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

หนังสือพิมพ์

กระทรวง

ขณะนี้เวลา

Top 10 Best Product in Computers and Accessories 2017 Top 10 Best Product in Sports and Outdoors in 2017 Top 10 Best Products in Home and Decors For 2017 TOP 10 Best Product In CLOTHING AND SHOES For 2017